Siedlce, marzec 2023 rok

Niniejszy regulamin określa sposoby i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez BEAUTY & MIND CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl przepisów ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Spis treści

I.    Oznaczenie podmiotu leczniczego. 3

II.   Podstawy prawne działania Podmiotu Leczniczego. 3

III.  Zakres Regulaminu Organizacyjnego. 3

IV.  Słownik pojęć 4

V.    Cele i zadania Podmiotu Leczniczego. 5

VI.  Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego. 6

VII. Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy. 7

VIII.      Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. 7

IX.   Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania podmiotem leczniczym.. 7

X.    Sposób kierowania Podmiotem Leczniczym.. 8

XI.   Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych – ogólne informacje. 9

XII. Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne i wysokość opłat 9

XIII.      Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą  10

XIV. Pobieranie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej 10

XV.  Reklamacje. 12

XVI. Postanowienia końcowe. 12

I.            Oznaczenie podmiotu leczniczego

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: BEAUTY & MIND CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 125, 08 – 110 Siedlce, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000918388, REGON: 389766657, NIP: 8252193445, adres e-mail sklep@bmclinic.pl, nr telefonu: 572 001 200, zwanego dalej również „Podmiotem Leczniczym”.
 2. Podmiot leczniczy jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.
 3. Pomiot leczniczy jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – nr księgi rejestrowej 000000262422, oznaczenie organu rejestrowego W-14.
 4. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą poprzez zakład podmiotu leczniczego – Centrum Medyczne MedMind nr REGON zakładu leczniczego 38976665700019.

II.          Podstawy prawne działania Podmiotu Leczniczego

Pomiot Leczniczy działa na podstawie:

 1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 633 ze zm.) – zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
  1. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarz dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 790 ze zm.);
  1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 849 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”;
  1. ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1526 ze zm.);
  1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1304 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”;
 2. umowy spółki zawartej w dniu 23 sierpnia 2021 roku;
 3. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 roku;
 4. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego (dalej zwanego „Regulaminem Organizacyjnym”).

III.        Zakres Regulaminu Organizacyjnego

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności:
  1. nazwę Podmiotu Leczniczego,
  1. cele i zadania Podmiotu Leczniczego,
  1. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
  1. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych Świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy,
  1. miejsce udzielania Świadczeń zdrowotnych,
  1. organizację i przebieg procesu udzielania Świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego,
  1. zasady pobierania i wysokość opłat za Świadczenia zdrowotne,
  1. organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego,
  1. sposób kierowania Podmiotem Leczniczym,
  1. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
  1. zasady pobierania i wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
  1. organizację procesu udzielania odpłatnych Świadczeń zdrowotnych,
  1. wysokość opłat za Świadczenia zdrowotne,
  1. sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

IV.         Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie Organizacyjnym definicje oznaczają:
 2. Świadczenie zdrowotne  – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów prawa regulujących zasady wykonywania tych działań, realizowane w trybie ambulatoryjnym;
 3. Ambulatoryjne Świadczenia zdrowotne – udzielane przez podmiot leczniczy świadczenia zdrowotne realizowane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu Pacjenta;
 4. Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5. Lekarz – osoba wykonująca zawód medyczny posiadająca potwierdzone odpowiednimi dokumentami prawo do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz posiadająca specjalizację w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Podmiotu Leczniczego, udzielająca świadczeń zdrowotnych – stacjonarnie albo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;
 6. Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 7. Promocja zdrowia – działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 8. Środki porozumiewania na odległość – systemy teleinformatyczne lub systemy łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;
 9. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

V.           Cele i zadania Podmiotu Leczniczego

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludności, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu wykonywanych Świadczeń oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Działalność lecznicza Podmiotu leczniczego polega na udzielaniu Ambulatoryjnych Świadczeń zdrowotnych stacjonarnie (na miejscu).
 3. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy:
 4. udzielanie Ambulatoryjnych stacjonarnych Świadczeń zdrowotnych przez Osoby wykonujące zawód medyczny,
 5. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 6. zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych Świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 7. stałe i systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
 8. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 9. promocja zdrowia.
 10. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych Pacjentom:
 11. odpłatnie,
 12. nieodpłatnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

VI.         Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego

 1. Podmiot Leczniczy Beauty & Mind Clinic sp. z o.o. posiada zakład leczniczy pod nazwą Centrum Medyczne MedMind, ul. Brzeska 125, 08 – 110 Siedlce, REGON zakładu leczniczego: 38976665700019. Rodzaj działalności leczniczej zakładu leczniczego (VI kod resortowy) – 3 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, funkcjonują jednostki organizacyjne:

Centrum Medyczne MedMind Siedlce, ul. Brzeska 125, 08 – 110 Siedlce, kod resortowy V – 01.

 • W ramach jednostki organizacyjnej Centrum Medyczne MedMind Siedlce działają następujące komórki organizacyjne:
Lp.Nazwa komórki organizacyjnejKod resortowy VIKod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnychKod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1.Poradnia Medycyny Estetyczej0019000  – inna i nieokreślona komórka dzialalności medycznej.26 – Medycyna Rodzinna
2.Gabinet diagnostyczno zabiegowy0029450 –  gabinet diagnostyczno zabiegowy26 – Medycyna Rodzinna
 • W Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:
 • Zarząd spółki,
 • Dyrektor Zarządzający,
 • Lekarze,
 • Pielęgniarka,
 • kosmetolodzy,
 • personel administracyjny, w tym recepcjonistka.

VII.       Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu Ambulatoryjnych Świadczeń zdrowotnych stacjonarnie (na miejscu w jednostce organizacyjnej).
 2. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych polegających na:
 3. zapewnianiu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 4. udzielaniu indywidualnych konsultacji lekarskich;
 5. wykonywaniu badań lekarskich stacjonarnie w siedzibie jednostki;
 6. stosowanie metod diagnostycznych i terapeutycznych;
 7. wydawaniu opinii lekarskich,
 8. wykonywanie następujących porad / zabiegów: usuwanie blizn, usuwanie znamion, usuwanie przebarwień, zamykanie zmian naczyniowych, zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego oraz innych produktów o działaniu przeciwstarzeniowym, delikatne zabiegi o działaniu przeciwstarzeniowym, zabiegi odmładzające z zastosowaniem lasera frakcyjnego oraz mezoterapii igłowej i mikroigłowej.
 9. Szczegółowy zakres udzielanych Świadczeń zdrowotnych jest dostępny na stronie https://bmclinic.pl/. Informacje o zakresie udzielanych Świadczeń zdrowotnych mogą znajdować się ponadto na stronach podmiotów partnerskich, współpracujących z Podmiotem Leczniczym, poprzez udostępnianie funkcjonalności swoich serwisów internetowych w celu rejestracji i/lub zawierania umów o Świadczenie zdrowotne realizowane przez Podmiot Leczniczy (dalej jako „Podmioty partnerskie”).
 10. Podmiot Leczniczy nie udziela Ambulatoryjnych Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 11. Podmiot Leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

VIII.     Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych stacjonarnie: ul. Brzeska 125, 08 – 110 Siedlce.

IX.         Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania podmiotem leczniczym

 1. Podmiot Leczniczy organizuje działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych i osób wchodzących w skład struktury organizacyjnej oraz kształtuje warunki współdziałania tych jednostek i osób w celu:
 2. zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego,
 3. zapewnienia właściwej dostępności i jakości Świadczeń zdrowotnych,
 4. zagwarantowania Pacjentom najbardziej dogodnej formy korzystania ze Świadczeń zdrowotnych.
 5. Do zadań komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego należy:
 6. Poradnia Medycyny Estetycznej – wykonywanie Świadczeń zdrowotnych w zakresie określony w pkt VII.2 od ppkt 1 do ppkt 5,
 7. Gabinet diagnostyczno zabiegowy – wykonywanie Świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w pkt VII.,
 8. Do obowiązków Lekarzy należy udzielanie Świadczeń zdrowotnych Pacjentom:
 9. w ramach posiadanej specjalności,
 10. zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 11. zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
 12. zgodnie z dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
 13. zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 14. z należytą starannością oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.
 15. Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostek i komórek organizacyjnych prowadzone są przez personel administracyjny, w tym przez recepcjonistkę Podmiotu Leczniczego.
 16. Wszystkie osoby wchodzące w skład struktury organizacyjnej Podmiotu Leczniczego mają obowiązek współdziałać ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.

X.           Sposób kierowania Podmiotem Leczniczym

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje Dyrektor Zarządzający.
 2. Do zadań Dyrektora Zarządzającego należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego,
  1. organizowanie i kierowanie pracą jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego,
  1. organizowanie i kierowanie pracą personelu Podmiotu Leczniczego,
  1. sporządzanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych Podmiotu Leczniczego, w tym ustalania cennika Świadczeń zdrowotnych, tworzenia i zmiany wewnętrznych regulaminów,
  1. reprezentowanie Podmiotu Leczniczego w relacjach z podmiotami trzecimi, w tym organami administracji publicznej, sądami, organami kontrolującymi,
  1. wykonywanie wszelkich praw i obowiązków nałożonych na Podmiot Leczniczy.

XI.         Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych – ogólne informacje

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Podmiot Leczniczy w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Lekarzy i Osoby wykonujące zawód medyczny współpracujące na podstawie umów o współpracę. Podmiot Leczniczy może zatrudniać Lekarzy i inny personel także na podstawie umów o pracę.
 3. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych w godzinach określonych na stronie https://bmclinic.pl/, przy czym określenie daty i godziny wykonania Świadczeń zdrowotnych w stosunku do Pacjenta jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Pacjentem.
 4. Pacjent może dokonać zapisu na Świadczenie zdrowotne:
 5. osobiście (w jednostce organizacyjnej Podmiotu Leczniczego) w godzinach pracy jednostki organizacyjnej,
 6. telefonicznie w godzinach pracy jednostki organizacyjnej,
 7. e-mailowo,
 8. poprzez stronę internetową https://bmclinic.pl/ oraz strony internetowe Podmiotów partnerskich.
 9. W celu dokonania zapisu na Świadczenie zdrowotne Pacjent powinien podać Podmiotowi Leczniczemu swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz ewentualnie innych informacji pozwalających na rejestrację.
 10. Pracownik Podmiotu Leczniczego może skontaktować się z Pacjentem, przed umówionym terminem Świadczenia zdrowotnego, w celu potwierdzenia obecności Pacjenta.
 11. Przed rozpoczęciem realizacji Świadczeń zdrowotnych Pacjent otrzymuje informację dotyczącą leczenia. Udzielanie Świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody Pacjenta.

XII.       Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne i wysokość opłat

 1. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów o wykonanie Świadczenia zdrowotnego zawieranych z Pacjentem. Umowa może być zawarta na piśmie, w formie dokumentowej lub ustnie.
  1. Opłaty za udzielanie Świadczeń zdrowotnych są ustalone zgodnie z obowiązującymi cennikiem dostępnym na stronie https://bmclinic.pl/ lub w siedzibie Podmiotu Leczniczego. W cenniku podawane są każdorazowo ceny brutto. Ceny wyrażone są w walucie polskiej. Ceny Świadczeń mogą zostać ustalone również indywidualnie, w umowie z Pacjentem.
  1. Opłata za Świadczenie zdrowotne jest pobierana przez Podmiot Leczniczy na zasadach ustalonych z Pacjentem.
  1. Podmiot Leczniczy umożliwia dokonywanie płatności:
   1. w gotówce,
   1. kartą płatniczą.
 • Podmiot Leczniczy zachowuje prawo odmowy udzielenia Świadczenia zdrowotnego zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa, w tym w szczególności, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazywałyby, że Pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej w zakresie innych specjalności niż specjalności Podmiotu Leczniczego.

XIII.     Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. Podmiot Leczniczy w celu realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania Świadczeń zdrowotnych.
  1. Podmiot Leczniczy w celu realizacji swoich zadań może współpracować z fundacjami lub stowarzyszeniami, których zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia Pacjentów.
  1. Warunki współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są określane w treści łączących strony umów o współpracę.
  1. W trakcie wykonywania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może zwrócić Pacjentowi uwagę na objawy uzasadniające wizytę w innym podmiocie leczniczym lub wezwanie niezbędnej pomocy (np. pogotowia ratunkowego). Lekarz może zlecić Pacjentowi odbycie wizyty w innmy zakładzie leczniczym, celem wykonania dodatkowych badań lub konsultacji z lekarzem o innej specjalności. 
  1. W trakcie udzielania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może wystawić Pacjentowi elektroniczne skierowanie na badanie lub konsultację u innego lekarza specjalisty. W trakcie udzielania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może ponadto wystawić skierowanie na leczenie szpitalne lub inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie w ramach Świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Podmiot Leczniczy.
  1. W przypadku nagłych sytuacji znacznego pogorszenia się samopoczucia Pacjenta, prowadzącego do zagrożenia zdrowia lub życia Pacjenta w tracie wykonywania Świadczeń zdrowotnych, Lekarz ma prawo, wezwać do Pacjenta niezbędną pomoc (np. pogotowie ratunkowe).
  1. Lekarze udzielający Świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym, na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, w celu wykonania Świadczenia mogą z własnej inicjatywy lub na żądanie Pacjenta zasięgnąć opinii innego lekarza specjalisty wykonującego Świadczenia w Podmiocie Leczniczym. W celu wykonania konsultacji Lekarz może, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnić lekarzowi konsultującemu dokumentację medyczną Pacjenta.

XIV.      Pobieranie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemów elektronicznych.
  1. Podmiot Leczniczy zapewnia należytą ochronę danych medycznych i niemedycznych zawartych w dokumentacji medycznej.
  1. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Pacjent posiada prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu Świadczeń Zdrowotnych.
  1. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentacje medyczną w sposób określony w Rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  1. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi lub osobie upoważnionej przez Pacjenta do uzyskania dostępu do dokumentacji za życia lub w przypadku zgonu Pacjenta.
  1. Dokumentacja jest ponadto udostępniana innym podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje niezwłocznie na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności:
   1. pisemnego wniosku doręczonego Podmiotowi Leczniczemu osobiście lub przesyłką pocztową,
   1. wniosku złożonego drogą e-mailową na adres sklep@bmclinic.pl.
 2. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną po dokonaniu weryfikacji tożsamości Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna albo po ustaleniu uprawnienia do uzyskania dostępu do dokumentacji na innej podstawie prawnej.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu,
  1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  1. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  1. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  1. na informatycznym nośniku danych.
 4. Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych.
 5. Podmiot Leczniczy prowadzi wykaz dotyczący udostępnienia dokumentacji medycznej.

 6. Podmiot Leczniczy pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w maksymalnej wysokości ustalonej każdorazowo w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Opłata pobierana jest za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  1. poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  1. na informatycznym nośniku danych.
 8. Opłaty, o której mowa w ust. 12 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 13 powyżej;
  1. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub innej osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna może zostać ponadto udostępniana osobom bliskim Pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia.

XV.        Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej udzielanych Świadczeń zdrowotnych.
  1. Reklamacja jest rozpatrywana przez Podmiot Leczniczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Podmiot Leczniczy kontaktuje się z Pacjentem w sprawie reklamacji, na dane do kontaktu wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XVI.      Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby współpracujące z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, należących do struktury organizacyjnej Podmiotu Leczniczego. Każda z tych osób ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i stosować do jego postanowień.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu Organizacyjnego nie ogranicza uprawnień Pacjenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 4. Aktualny Regulamin Organizacyjny jest nieodpłatnie udostępniany na stronie https://bmclinic.pl/, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2023 roku.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ